elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 19.08.2022

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://spwawrzyszow.bipdlaszkol.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres e-mail: spwawrzyszow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 39 300 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej usytuowany jest w Wawrzyszowie. Przed szkołą znajduje się ogólnodostępny parking. Budynek posiada 3 wejścia: wejście główne frontowe, wejście ewakuacyjne prowadzące do piwnicy znajdujące się w lewej skrzydle budynku oraz wejście od strony kotłowni. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek ma 3 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Wawrzyszowie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 29.03.2021
Data udostępnienia informacji: 29.03.2021
Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2021
Liczba wyświetleń: 232
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.03.2021
12:13:10
edycja
Administrator
Deklaracja Dostępności
29.03.2021
12:11:06
dodanie
Administrator
Deklaracja Dostępności